Környezetvédelmi biztosítás Tájékoztató!

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2023. december 15-én bevezetésre került a Környezetvédelmi Biztosítás, mint Új termék.

A Környezetvédelmi biztosítás pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezettek köréről, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól szóló 271/2023. (VI.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerinti kötelező környezetvédelmi biztosítással kapcsolatos szabályokon alapul. A Kormányrendelet környezetvédelmi biztosításra vonatkozó rendelkezései 2024. január 1-jén lépnek hatályba, ennek megfelelően, ugyan ajánlat/díjindikáció már december 13-tól készíthető/kérhető, de a kockázatviselés kezdete nem lehet korábbi, mint 2024. január 1-je.

A 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Hulladék tv.) meghatározott gazdálkodó szervezetek a tevékenységükkel okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolásának finanszírozása céljából környezetvédelmi biztosítást kötelesek kötni. 

A Hulladék tv. alapján, környezetvédelmi biztosítás kötésére azok a gazdálkodó szervezetek kötelezettek, amelyek:

  1. a Kormányrendeletben meghatározott mennyiségű hulladékot termelnek (a továbbiakban: hulladéktermelő)
  2. hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végeznek, ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét (a továbbiakban: hulladékgazdálkodó)
  3. a 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott célból Magyarország területére hulladékot behoznak, kivisznek vagy átszállítanak.

HULLADÉKTERMELŐK

 Mikor kell a hulladéktermelőnek környezetvédelmi biztosítással rendelkezni?

A Kormányrendelet határozza meg a környezetvédelmi biztosítás részletszabályait, miszerint hulladéktermelőnek minősül azon gazdálkodó szervezet, amelynek a tárgyévet megelőző két évben a telephelyén képződött és birtokolt hulladékának éves mennyisége meghaladja:

  1. veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
  2. nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot,
  3. nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.

A Kormányrendelet értelmében, a hulladéktermelőnek legalább 10.000.000Ft/esemény/év környezetvédelmi biztosítással kell rendelkeznie.

Mire nyújt fedezetet a Környezetvédelmi biztosítás hulladéktermelők esetén?

Tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet alapján a szerződő fél (biztosított) közigazgatási jogi felelősségét kell a biztosítóknak átvállalniuk, a Körny. KSZF biztosítási eseménye helyett (ami polgári jogi igényekre vonatkozik) a záradék szerinti biztosítási eseményt alkalmaz a biztosító jelen fedezet esetében.

A feltételek értelmében a biztosító megtéríti a biztosított által a telephelyén okozott, de Magyarország területén bekövetkezett és bejelentett, előre nem látható, véletlenszerű környezeti károk felszámolásából eredő, meghatározott költségeket. Kifizetésre csak a hulladékgazdálkodási hatóság jogerős határozata alapján kerülhet sor. 

Milyen költségek térülnek a hulladéktermelő környezetvédelmi biztosítása által?

A fedezet kizárólag az elsődleges és kiegészítő helyreállítási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségekre terjed ki.

A Kormányrendelet alapján az önrésztől függetlenül a teljes kárért helytállhat a biztosító, majd az önrész összegét a biztosítottal szemben érvényesíti.   

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÓK

A hulladékgazdálkodókra vonatkozó megkereséseket a Biztosítótársaságok egyedi elbírálás alapján, egyedi kockázatvállalói vizsgálják, határozzák meg.

A 1013/2006/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT CÉLBÓL MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE HULLADÉKOT BEHOZÓ, KIVIVŐ VAGY ÁTSZÁLLÍTÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK.

Egyedi díjindikációt kell kérniük.

 

Dokumentum